Дом здравља Владичин Хан

       Na osnovu člana 7 do 10 PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija (Sl. glasnik RS br. 96/2019), Kadrovskog  plana  za Dom zdravlja Vladičin Han za 2022. godinu, br.112-01-64/2022-02 od 23.05.2022.godine, Instrukcije Ministarstva zdravlja RS o realizaciji tačke 3 kadrovskih planova  zdravstvenih ustanova iz Plana mreže zdravstvenih ustanova br. 120-01-151/2020-02 od 08.02.2022.godine , direktor  raspisuje

 

 

                                                                JAVNI OGLAS

                                                        za prijem u radni odnos

 

 

  1.     Likvidator – jedan (1) izvršilac

 Na  odredjeno vreme sa punim radnim vremenom najduže do 30.09.2022. godine

 

    Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

    Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrdjenih Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i sledeće uslove:

           - srednji stepen stručne spreme,

           - znanje rada na računaru.

          

 

            Opis poslova utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Vladičin Han.

 

     Zainteresovani kandidati podnose sledeću dokumentaciju:

  • prijavu na oglas sa kratkom biografijom, overenu fotokopiju diplome o završenoj školi. Kandidat koji bude izabran i sa kojim bude zaključen ugovor o radu naknadno dostavlja  lekarsko uverenje za rad.
  • Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova za oglas (overene fotokopije) dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Vladičin Han, ul. Nikole Tesle bb,  17510 Vladičin Han  sa naznakom za pravnu službu.

 

      Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja RS odnosno kod Nacionalne službe za zapošljavanje Vladičin Han.