Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

            На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 –одлука УС и 113/2017), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 96/2019 и 58/2020),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-64/2022-02  од 25.02.2022. године, на основу Закључка 51 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  број: 112-5094/2021 од  29.06.2022. године, а који смо примили 13.07.2022. године, дел.број: 01-25/8  и Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01- 2202 од  01.08.2022. годинe расписује се:

 

О  Г  Л  А  С

За пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

 

 

 

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  у  Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 

  1. Доктор медицине .................................................................................................... 4 извршиоца

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати  VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит.

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе
  • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

 

 

 

Рок за подношење пријава је  8  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

                                                           са назнаком «ОГЛАС»

                                           Документација се предаје у затвореним ковертама

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од 01.08.2022. године до  08.08.2022.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.