Специјална болница "Сокобања"

            На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе ("Сл. Гласник РС" бр. 96/19), Закључка 51 број 112-5094/2022 од 29.06.2022. Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, члана  22. Статута Специјалне болнице "Сокобања" - Сокобања и Одлуке в.д. директора бр.01-1140/1 од 21.07.2022. године расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

 

I

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова:

 

  1. техничара инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме ..................................................................................................1 извршилац.

 

 

II

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

-средња стручна спрема,V или IV степен стручне спреме (електроенергетичар за електричне инсталације, водоинсталатер – специјалиста, дрвнопрерађивачки техничар, електротехничар погона, грађевински техничар).

           

III

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

            -оверену фотокопију дипломе о завршеној школи

            -очитану личну карту

            -кратку биографију.

 

IV

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

            Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

            Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији болнице, на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова и архиви Болнице.