Дом здравља Владичин Хан

На основу члана 7 до 10 ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (Сл. гласник РС бр. 96/2019), Кадровског  плана  за Дом здравља Владичин Хан за 2022. годину, бр.112-01-64/2022-02 од 23.05.2022.године, Инструкције Министарства здравља РС о реализацији тачке 3 кадровских планова  здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр. 120-01-151/2020-02 од 08.02.2022.године , директор  расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  1.     Ликвидатор – један (1) извршилац

 На  одређено време са пуним радним временом најдуже до 30.09.2022. године

 

    Услови за заснивање радног односа:

    Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

           - средњи степен стручне спреме,

           - знање рада на рачунару.

           

 

            Опис послова утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Владичин Хан.

 

     Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе о завршеној школи. Кандидат који буде изабран и са којим буде закључен уговор о раду накнадно доставља лекарско уверење за рад.
  • Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којима се доказује испуњеност услова за оглас (оверене фотокопије) достављају се на адресу: Дом здравља Владичин Хан, ул. Николе Тесле бб, 17510 Владичин Хан  са назнаком за правну службу.

 

      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља РС односно код Националне службе за запошљавање Владичин Хан.

 

 

Дом здравља Владичин Хан

Директор

др мед Петровић Кристина