Дом здравља Апатин

На основу члана 5., 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2022. годину број: 112-01-64/2022-02 од 18.07.2022. године и сагласности Министраства здравља број: број: 112-01-388/2022-02 од 12.05.2022. године, те одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-/2022 од 01.08.2022. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 

-ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР 1 (један) извршилац са пуним радним временом (40 часова) недељно, на неодређено време и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, за рад у Служби здравствене заштите одраслих. За наведено радно место потребно је: високо образовање – на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. Септембра 2005. године.

Додатна знања, испити, искуство: стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис посла: Директно прима задатке од начелника службе здравствене заштите одраслих и њему је одговоран за извршење истих. Обављање свих потребних лекарских прегледа у здравственој установи. По потреби, упућивање пацијената на друге консултативне, специјалистичке, рентгенске и лабораторијске прегледе, болничко  лечење, упућивање на бањско-климатско лечење по предлогу специјалисте. Отварање, контрола и праћење боловања, попуњавање пријава о несрећи на послу, пријава заразних болести, професионалних оболења, малигних оболења, реуматске грознице, дијабета и психоза. Издавање налога за давање ињекција и вакцина, за посете поливалентне патронажне сестре, налога медицинској сестри за кућно лечење, налога за узимање лабораторијског материјала и других потребних анализа, налога за превоз болесника санитетским колима, налога за протетска помагала, издавање посебних рецепата за токсико-маногеним дејством, попуњавање извештаја о пружању прве помоћи настрадалим у саобраћају, тучи и другим несрећама (ван посла). Обављање контролног прегледа. Лекарски преглед са обрадом за упућивање на лекарску комисију и инвалидску комисију. Лекарски преглед у циљу утврђивања смрти и издавање потрвде о смрти, вођење књиге умрлих. Обављање мањих хируршких интервенција. Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала.

 

Уз пријаву се подносе следећа документа: оверена фотокопија дипломе о завршеном образовању, оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце, потврда о радном искуству. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин, сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здравља Апатин, Апатин, Нушићева бб са назнаком „За оглас“.  

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 10.08.2022. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав