Дом здравља ''Др Даринка Лукић''

На основу члана 7. и 8. ПКУ за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и члана 6. и 7. Колективног уговора за Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева, на основу Кадровског плана Дома здравља Коцељева за 2020. годину брoј: 112-01-31/2020-02 од 19.06.2020.године, в.д. директора Дома здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева расписује

 

Ј А В Н И     О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом ради замене запосленог на боловању

 

1.ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ -1 извршилац, место рада ДЗ Коцељева

                       Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

  -  средње образовање III/IV степен стручне спреме.

 -   возачка дозвола Б категорије.

   - посебна здравствена способност за  професионалног возача.

  - да није осуђиван и да се против кандидата не води кривични поступак

        Кандидати су обавезни да доставе: пријаву на оглас, краћу личну и радну биографију (CV), диплому о завршеном школовању, уверење о посебној здравственој способности за професионалног возача, фотокопију дозволе за управљање ''Б'' категоријом, уверење да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење да се против канидата не води кривични поступак(не старије од 6 месеци). Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања  додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

                        Уколико се документа достављају у виду фотокопије (изузев возачке дозволе) потребно је да буду оверена од стране овлашћеног органа. Овера фотокопије докумената не сме бити старија од 6 месеци.

                      Оглас се објављује код НСЗ испостава Коцељева, веб сајту Министарства здравља Републике Србије, веб сајту ДЗ Коцељева и огласној табли ДЗ Коцељева.

                      Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' Коцељева сваког радног дана од 7 до 15 часова или послати препорученом поштом на адресу Дом здравља ''Др Даринка Лукић'' ул.Немањина бр.8 15220 Коцељева са назнаком ''за оглас''.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

          Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање- испостава Коцељева.

 

 

в.д. Директора ДЗ

др Верица Софранић