Дом здравља Бела Паланка

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20 – Анекс 1), акта Министарства здравља Републике Србије бр. 06-00-2-5/2022-02 од 19. априла 2022. године, обавештења Министарства здравља Републике Србије од 5. маја 2022. године и указане потребе, Дом здравља Бела Паланка расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

за попуну упражњеног радног места:

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР – на неодређено време, са пуним радним временом

                                 

Број извршилаца: 1

 

Услови: Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет, положен стручни испит и поседовање лиценце за рад. Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Уз пријаву на оглас приложити:

- диплому о завршеном факултету, у оригиналу или овереној фотокопији,

- уверење о положеном стручном испиту, у оригиналу или овереној фотокопији,

-  лиценцу за рад, у оригиналу или овереној фотокопији,

- доказ о радном искуству (уверење, потврда послодавца или уговор), у оригиналу или овереној фотокопији.

 

Рок за подношење пријава на јавни оглас са краћом биографијом је осам дана од дана објављивања огласа на огласној табли Дома здравља Бела Паланка, интернет презентацији Дома здравља Бела Паланка, код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља.

 

      Пријаве слати на адресу: Дом здравља Бела Паланка, ул. Бранислава Нушића бр. 2, 18310 Бела Паланка, са назнаком „Директору“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Директор Дома здравља:

др мед. Венцислав Рангелов, спец. радиологије