ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

На основу Закључка 51 број: 112-11608/2021 од 23.децембра 2021. године, Комсије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,   члана  7 и  8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе и члана 22 Статута

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ   у Служби за радиолошку, ултразвучну и лабораторијску дијагностику, Одељење за радиолошку дијагностику  на радном месту

 

-ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР/СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ  -1 ИЗВРШИЛАЦ   

 

УСЛОВИ: Виша/Висока струковна школа здравствене струке-смер виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог, стручни испит, дозвола за рад -лиценца, радно искуство најмање 6 месеци  на пословима вишег радиолошког техничара/струковног медицинског радиолога

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопија дипломе о завршеној вишко медицинској школи/високој струковној школи- радиологшког смера

-фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

- фотокопије дозволе за рад-лиценце,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информације и провере стручног знања  који су важни  за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд и на сајту Дома здравља Раковица.

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.