ОПШТА БОЛНИЦА КИКИНДА

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр.96/2019 и 58/2020) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2022.годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022.године  и на основу Закључка  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5094/2022 од 29.06.2022. године и Одлуке в.д. директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /88 од   04.08.2022.године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 

 1. Магистар фармације - 1 извршилац, на неодређено време, са пуним радним временом, за рад у Служби за фармацеутску делатност – болничку апотеку

 

 

Услови за обављање послова под редним бројем 1: Високо образовање:на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Опис послова под редним бројем  1 : обавља послове из области фармацеутске здравствене делатности, о чему води прописану медицинску документацију;набавља и правилно складишти лекове и медицинска средства;предлаже унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава;ради на рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења;израда магистралних лекова и галенских лекова;прати нежељене реакције на лекове и медицинска средства и доприноси избегавању или смањивању тих реакција;доприноси избегавању интеракција и терапијског дуплирања примене лекова;спроводи активности стручног усавршавања у областима фамацеутске делатности;

прати квалитет пружених фармацеутских услуга и задовољство пацијената пруженим услугама, као и задовољство запослених у здравственим установама;израђује стручно - метолошка упутства и шифарнике роба и услуга које су предмет централизованих јавних набавки, као и пружа помоћ здравственим установама приликом израде плана за централизоване јавне набавке;управља фармацеутским отпадом.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву- молбу за послове под редним бројем  1 подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
 • Фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована) или извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променуо презиме)
 • Кандидат који има радно искуство потребно је да достави доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у струци
 • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се неће користити у друге сврхе.

 

Кандидат који буде изабран за послове под редним бројем 1  пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

 • Лекарско уверење о здравственој способности за послове за које заснива радни однос – уверење не сме бити  старије од 6 месеци
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци
 • Уверење да кандидат није одуђен за кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој установи (уверење МУП)-уверење не сме бити старије од 6 (шест) месеци

 

            Оглас објавити на огласној  табли Опште болнице Кикинда и  Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.