Специјална болница за рехабилитацију “АГЕНС“ Матарушка Бања

На основу члана 7.и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, одлуке вд директора, сагласности Министараства здравља Бр. 112-01-557/2022-02 од 01.08.2022.год.  и члана 24. Статута, Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“Матарушка Бања расписује се

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

на неодређено време са пуним радним временом

 

  1. Виши физиотерапеут

Број извршилаца: 1 ( један )

Услови: Завршене основне студије првог степена ( основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године

-на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године-стручни испит-лиценца и најмање 6 месеци искуства у наведеном звању

  1. Медицинска сестра-техничар

Број извршилаца: 1 ( један)

УСЛОВИ:

-средње образовање медицинска школа општи смер, стручни испит, лиценца и

најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

 

  1. Спремачица

Број извршилаца: 1 (један )

Услови: основно образовање са или без радног искуства

 

Кандидати поносе писану пријаву на оглас са неовереним фотокопијама о испуњавању услова. Кандидати који уђу у ужи избор могу се позвати на разговор за додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о избору. Рок у коме се кандидат обавештава о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађују запослени у стручној служби.
Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или  на адресу: Специјална болница за рехабилитацију “Агенс“Матарушка Бања,улица Драгутина Гвозденовића 1Б

36201 Матарушка Бања
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала Краљево.

За све ближе информације тел: 0365411062

Оглас достављен Министарству здравља ради објављивања на интернет страници.