Дом здравља Димитровград

           На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 113/17 и 95/18-АТ) и чланова 6, 7, 8,9 и 10. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број 96/2019 и 58/20-Аnex I), а у вези измене Кадровског плана за Дом здравља Димитровград за 2020 годину, број 112-01-31/2020-02, од 24. децембра 2020. године, Директор Дома здравља Димитровград расписује,       

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА  НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

Радно место: доктор медицине у хитној медицинској помоћи у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград.

 

Број извршилаца:  1.

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време

 

Радно време: пуно ( 40 сати недељно).

 

Услови:

Стручна спрема / образовање Високо образовање:               

            - на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;                            

            - на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство:      

             - стручни испит;                      

             - лиценца;                   

            - најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.  

 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе:

- Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- Оверену фотокопију лиценце;

- Доказ о радном искуству у звању доктора медицине;

- Извод из матичне књиге рођених.

 

Уговором о раду може бити уговорен пробни рад.

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Оглас ће бити објављен на  интернет страници Дома здравља Димитровград, на огласној табли Националне службе за запошљавање у Димитровграду  као и на сајту Националне Службе за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на  интернет страници Министарства здравља.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Дом здравља Димитровград, ул. Христо Смирненски бр. 2, 18320 Димитровград, са назнаком “ пријава на оглас”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.