Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“

Број: 1-1596/22

Датум: 08.08.2022

                       

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-01-557/2022-02 од дана 26.07.2022. године, члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На неодређено време за 1 извршиоца на радном месту:

 

СПРЕМАЧ / СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

 

УСЛОВИ:    

-           завршена основна школа.

ОПИС ПОСЛОВА:

-           одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

-           одржава хигијену у административним просторијама;

-           одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

-           чисти, дезинфикује и спрема болесничке собе, одељење за терапије, лекарске ординације, амбулантне просторије, холове, лифтове и степениште

-           чисти и дезинфикује кваке на вратима, врата, подове, зидове, прозоре, чесме, огледала, кревете, радијаторе, зидне лампе, лустере, ноћне ормариће и сав други запрлјани инвентар по просторијама које спрема (гуске, лопате и др.),

-           дезинфикује и чисти купатила, санитарне уређаје и тоалет по упутима медицинске сестре,

-           чисти и дезинфикује лабораторијско посуђе,

-           пријављује уочене кварове и недостатке на објекту, опреми и средствима рада,

-           по упутствима медицинске сестре требује одређену количину чистог веша, предаје прљав веш на прање и води евиденцију о томе,

-           ради на изношењу и депоновању разврстаног комуналног, медицинског и инфективног отпада са одељења у складу са прописима,

-           ради и друге послове из делокруга свога рада  по налогу медицинске сестре/техничара на интензивној нези нивоа 2-главној сестри/главном техничару одељења и медицинске сестре/техничара на осталим болничким оделјењима-главној сестри/главном техничару одељења.

-           обавља и друге послове по налогу директора Болнице,

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 16.08.2022.године.

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл. ецц Игор Достанић

 

 

Број: 1-1597/22

Датум: 08.08.2022.

                       

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-01-557/2022-02 од дана 26.07.2022. године, члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује се  следећи:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На неодређено време за 1 извршиоца на радном месту:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

 

УСЛОВИ:     

-           VII-1 степен стручне спреме, завршене мастер академске студије другог степена,

-           завршен медицински факултет,

-           положен стручни испит,

-           одобрење за самостални рад – лиценца.

ОПИС ПОСЛОВА:

-           обавља преглед и лечење болесника на одељењима за болничко лечење и рехабилитацију на интензивној нези нивоа 2 и 3, где се спроводе хитне интервенције, у складу са доктрином рада у Болници,

-           даје стручно мишљење о набавци и издавању лекова потребних за лечење болесника,

-           води одговарајућу документацију,

-           по упутству и под надзором специјалисте спроводи и контролише физикалну и медикаментну терапију болесника на одељењу,

-           обавља послове дежурног лекара према распореду,

-           превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;

-           спроводи здравствену заштиту становништва;

-           учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-           обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-           планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-           утврђује време и узрок смрти.

-           обавља и друге послове из своје струке по налогу руководиоца медицинске службе.

-           обавља и друге послове по налогу директора  Болнице.

ОДГОВОРНОСТ:

-           за свој рад одговоран је руководиоцу медицинске службе.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 16.08.2022.године.

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл. ецц Игор Достанић

 

 

Број: 1-1598/22

Датум: 08.08.2022.

                       

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-01-557/2022-02 од дана 26.07.2022. године, члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

а) На неодређено време за 1 извршиоца на радном месту:

 

КОНОБАР

 

УСЛОВИ:

-           стечено средње образовање у трајању од три године,

-           завршена угоститељска школа за квалификоване раднике, смер конобар

 

ОПИС ПОСЛОВА:

 

-           уређује просторије за сервисирање, поставлја столове и столњаке и прима потребан прибор за услуживање;

-           сервира храну и пиће;

-           одржава чистоћу и општу уредност кафе - кухиње и простора у коме се сервира кафа и други   напици;

-           требује робу и материјал за потребе ресторана / кафе - кухиње;

-           води евиденцију о утрошку намирница и пића.

-           обавлја послове пружања угоститељских услуга,

-           врши продају хране, пића и напитака за госте Болнице,

-           врши сервирање хране корисницима у трпезаријама и просторијама за сервирање хране,

-           води евиденцију дневног пазара,

-           новац од пазара свакодневно односи у главну благајну Болнице,

-           одговоран је за робу и новац који се налази у шанку у његовој смени и за магацинске залихе,

-           обавезан је да води уредну евиденцију продате робе на прописаним обрасцима,

-           обавезно издаје фискалне рачуне приликом сваке порудџбине,

-           по налогу главног конобара допрема храну на одељења Болнице  и враћа посуђе у кухињу,

-           води евиденцију и одговоран је за ситан инвентар у употреби,

-           обавља и друге послове из своје струке по налогу конобара- главног,

-           обавља и друге послове по налогу директора Болнице.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 16.08.2022.године.

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

в.д. директора:

дипл. ецц Игор Достанић