Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.96/2019) и Одлуке директора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03- 7745/1 од  03.08.2022. године,  у складу са Закључком 51  број 112 – 3494/2022 од  28. априла  2022.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава а на предлог Министарства здравља Републике Србије,  директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш, расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  неодређено  радно време, са пуним радним временом, за следеће послове:

 

  • МАСЕР...................................1 извршилац

 

Опис послова:

 

  • По налогу лекара специјалисте физијатра врши: мануелну масажу, спортску, медицинску, вибрациону и потпуну или делимичну масажу;
  • Води медицинску документацију и евиденцију;
  • Ради и друге послове по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника одељења, шефа одељења, шефа одсека, координатора одсека, главне сестре, главног физиотерапеута, одговорног физиотерапеута и лекара;
  • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, шефу одсека, главној сестри, главном физиотерапеуту, одговорном физиотерапеуту и лекарима.

 

              Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/17, 113/17- одлука УС и 113/201,  95/2018 - аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш (Пречишћен текст) од 03.06.2022. године бр.03-5241/1.

 

  • са средњим образовањем IV степеном медицинске струке, са положеним стручним испитом, лиценцом и најмање шест месеци радног искуства у звању физиотерапеутски техничар.

 

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

 -Диплома о завршеној средњој медицинској школи, IV степен стручне спреме, за физиотерапеутског техничара;

   -Уверење о положеном државном -  стручном испиту;

   -Лиценца;

   -Лична карта;

   -Извод из матичне књиге рођених;

   -Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

   -Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање, на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs) и на сајту Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“, Ниш.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

            Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се  документација.

Кандидати који буду изабрани, дужни су да при ступању на рад донесу Листинг односно Уверење са подацима о осигурању (пријаве/одјаве) Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

            Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, лично у канцеларији за пријем поште Института, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу - Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад на неодређено време,  за  радно место Масер“.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић