Институт за ментално здравље

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019.“), члана 17. Статута, вд директора Института за ментално здравље дана 04.08.2022. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за послове

 

ТЕХНИЧАРА ИНВЕСТИЦИОНОГ / ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ

– 1 извршилац

 

Опис послова: снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима; стара се о исправности и одржавању инсталација централног грејања, електро и водоводних инсталација и врши ситне поправке; пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме; прикупља потребне дозволе и сагласности; даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој; учествује у  припреми техничке документације за извођење потребних радова на објектима и прати њихову реализацију; води књигу задужења резервним деловима и ситног инвентара; стара се о благовременој исправности и регистрацији моторних возила Института; врши превоз корисника по налогу непосредног руководиоца уз уредни путни налог; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и  директора  Института.

Пробни рад у трајању од 3 месеца.

 

Услови:

-     најмање средње образовање техничког смера

  • знање рада на рачунару
  • најмање једна година радног искуства
  • здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа

 

Заинтересовани кандидати, уз пријаву на јавни оглас - молбу, достављају: радну биографију и фотокопију дипломе о завршеној школи. Јавни оглас ће бити објављен на сајту Националне службе за запошљавање,  сајту Министарства здравља,  огласној табли и интенет страници Института за ментално здравље. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама.  Изабрани кандидати дужни су у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору доставе документа у оригиналу или у овереним фотокопијама: радну биографију, доказ о радном искуству (радна књижица или извод из ПИО Фонда), копију личне карте, здравствену књижицу, уверење о држављанству, извод из књиге рођених, као и уверење о здравственој способности утврђено од стране надлежног здравственог органа.    Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд, са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу Института.

 

 

ВД  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф.др Милица Пејовић-Милованчевић