Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 96/2019), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Закључка 51 број: 112-8409/2020 од 28. октобра 2020. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар бр. 3-2208/22 од 08.08.2022. године, објављује се

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

Једног извршиоца на радном месту Доктора медицине у Центру за микробиологију - Одељење за клиничку микробиологију, уз могућност упућивања на специјализацију из грана превентивне медицине, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца.

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: 7.1 ниво стручне спреме - завршен Медицински факултет, положен стручни испит, лиценца издата од стране лекарске коморе Србије или решење  о упису у лекарску комору.

Заинтересовани кандидати преко Одељења за опште и правне послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору Србије, изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, кратку биографију са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Филијале Зајечар.   

Оглас доставити Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.

  Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељења за правне и опште послове Завода. 

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, 19000 Зајечар, са назнаком „за оглас за доктора медицине“, или лично доставити  Одељењу  за опште и правне послове на адреси Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за опште и правне послове Завода.

  Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и на Wеб сајту Завода.

 

 

Директор Завода

Слађана Ристић