ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ БЕОГРАД

На основу чл. 7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019) и одлуке в.д. директора Института за неонатологију, Београд, КраЉа Милутина 50,  број 2894/1 од 10.08.2022. године, расписује се

 

О  Г  Л  А  С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ  ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 (педијатријског или општег смера) – три извршиоца

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/2018) кандидати треба да испуњавју и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији послова Института за неонатологију.

 Услови за заснивање радног односа за послове медицинске сестре педијатријског или општег смера: IV степен стручне спреме - средња медицинска сестра педијатријског или општег смера, положен стручни испит

            Опис послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Института за неонатологију, Београд

            Као доказ о испуњености услова за радно место медицинске сестре педијатријског или општег смера, за које подносе пријаву на оглас, кандидати су дужни да доставе:

 

  • фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи
  • фотокопије сведочанстава за све разреде средње школе
  • фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију уверења о државЉанству
  • фотокопију извода из Матичне књиге венчаних, уколико је презиме промењено, а уколико није приложити фотокопију извода из Матичне књиге рођених
  • потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом
  • фотокопију лиценце за самостални рад у струци надлежне коморе (уколико поседују)

 

  Пробни рад у трајању од три месеца.

 

            Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

             Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања на порталу Националне службе за запошљавање.

            Пријаве са доказима о испуњености услова подносе се искључиво поштом или директно на деловодни протокол Института за неонатологију, Београд, Ул. краља Милутина бр. 50, у затвореној коверти са назнаком за које радно место се подноси пријава за оглас.

            Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Обавештење о избору кандидата биће објављено на сајту Института за неонатологију www. neonatologija.rs.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Прим. др Радмила Милеуснић Миленовић