Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  „Стефан Високи“, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са  кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2022. годину (бр-112-01-64/20222-02 од 25.02.2022.) в.д. директора Опште болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, доноси:

                                                                                                                                                                      

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

 

Радник обезбеђења без оружија / чувар

(III или IV степен стручне спреме)  ....................................................................један (1) извршилац

 

     Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • III или IV степен стручне спреме, диплома о завршеном средњем стручном образовању
 • Лиценца за вршење послова радника обезбеђења
 • Уверење о положеном стручном испиту за вршење послова заштите од пожара
 • Најмање 5 година радног искуства на пословима радника оезбеђења

 

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова и рад у турнусу.

 

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи
 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном искуству
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • фотокопија уверења о држављанству (фотокопије држављанства не сме бити старија од 6 месеци)
 • доказ да кандидат није осуђиван (уверење Полицијске управе)
 • доказ да против кандидата није покренут кривични поступак и да није правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело (уверење суда)

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, (са назнаком – пријава на оглас за радно место за које се пријављује)  или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљености...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима као и и оверене фотокопије целокупне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.        

 

 

ВД ДИРЕКТОРА 

др Никола Ристић