Дом здравља Ивањица

На основу Одлуке директора Дома здравља Ивањица број 805/2022/1 од 12.08.2022. године, а у складу са Закључком 51 број: 112-5094/2022 од 29. јуна 2022. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажаовање код корисника   јавних  средстава, а у вези са тим дописа    Министарства здравља Републике Србије  Број  112-01-557/2022-02  од  02. августа 2022. године,  Дом здравља Ивањица, расписује

 

ДОМ ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР: 1 ИЗВРШИЛАЦ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - Служба за здравствену заштиту одраслих становника, медицина рада и кућно лечење.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ивањица.

 

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 ИЗВРШИЛАЦ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - Служба за здравствену заштиту одраслих становника, медицина рада и кућно лечење.

 

     Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ивањица.

 

Услови  за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1.:

 

      а) Стручна спрема/образовање – високо образовање

-на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Услови  за заснивање радног односа под редним бројем 2.:

      а) Стручна спрема/образовање – средње образовање.

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

 

 

Заинтересовани кандидати за радно место под редним бројем 1. као доказ о испуњености наведених услова подносе следећа документа:

  • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон,
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи,
  • оверену фотокопију положеног стручног испита и Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара у здравствених техничара Србије,
  • извод из књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
  • доказ о радном искуству

 

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично у Служби за техничке и сличне послове - Одсек за административно-правне послове Дома здравља Ивањица у Ивањици, Улица 13. сепрембар број 39, радним данима од 07-15 часова или поштом на адресу  Дома здравља Ивањица у Ивањици, Улица 13. сепрембар број 39, са назнаком  „Пријава на оглас за заснивање радног односа“.

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам)  дана, од дана  објављивања на Сајту Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

 

Неблаговремене и неисправне пријаве неће се разматрати.

 

Решењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати на основу обављеног разговора - интервјуа са њима.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор, на основу извештаја Комисије, у року од 30 дана, од дана истека рока за подношење пријава кандидата.

 

За све информације можете се обратити на телефон 032/662-039.

 

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатима који нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

 

В. Д. Д И Р Е К Т О Р А

Др Маријана Лишанин