Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница''

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019 и 58/2020- Анекс I), Кадровског плана за Болницу за 2022. годину, број: 112-01-64/2022-02 од 21.02.2022. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-6140/1 од 23.08.2022. године, а на основу овлашћења из чл. 22. Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница", Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла,

најдуже до 6 месеци,

за послове

 

-  Социјални радник у специјализованим психијатријским болничким установама које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем, задржавање пацијената без пристанка, за збрињавање и лечење психотичних поремећаја у акутној фази, болести зависности, за форензичку психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехабилитацију - 1 извршилац

           

Опис послова:

"Комплетира социо- анамнестичке податке за пацијенте. Евидентира пацијенте са нерешеним социјалним статусом и изналази могућности за побољшавање њиховог социјалног статуса. Учествује у раду мултидисциплинарних тимова на одељењу односно одсеку. Индивидуално ради са корисником социјалне заштите, са члановима породице и даљим рођацима. Контактира са породицом пацијента ради усклађивања поремећених односа и припрема породицу за прихватање леченог пацијента. Учествује у изради програма рехабилитације и ресоцијализације пацијента и спроводи индивидуалну социјалну терапију у циљу квалитетне промене понашања пацијента. Одводи корисника социјалне заштите у одговарајућу социјалну установу и породицу. Сарађује са Центрима за социјални рад, Републичким фондом за здравствено осигурање и Републичким фондом за пензијско и инвалидског осигурање ради остваривања права пацијената из области социјалне, здравствене и друге заштите. Анализира ефекте предузетих мера. Стручно се усавршава. Води прописану документацију: регистар стационираних пацијената по одељењима, ажурира социоанамнестичке извештаје о пацијентима, води евиденцију о пацијентима који су остварили одређена права из области здравствене и социјалне заштите, води и ажурира спискове пацијената под старатељством. Учествује у статистичкој обради података, израђује статистичке и друге извештаје. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран шефу Кабинета за социјални рад и начелнику Одељења у ком ради."

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно. Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-3918/1 од 11.06.2021. године, бр. 03-4528/1 од 06.07.2021. године, бр. 03-6560/1 од 27.09.2021. године, бр. 03-7056/2 од 22.10.2021. године, бр. 03-1496/2 од 15.03.2022. године и бр. 03-4023/2 од 14.06.2022. године, који се односе на стручну спрему /образовање:  

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије), из области политичких наука или социјалне политике и  социјалног рада, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, из области политичких наука или социјалне политике и  социјалног рада, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, као и

Додатна знања / испити / радно искуство:

– стручни испит, у складу са законом.

 

 Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

-  дипломе о стеченом образовању траженог профила;

            -  уверења о положеном стручном испиту;

            - извода из матичне књиге рођених;

- уверења о држављанству;

- фотокопију/очитану личну карту;

-потпуну личну и радну биографију са адресом и контакт телефоном.

 

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.           

Оглас се објављује на wеб сајту Министарства здравља РС као и на wеб сајту и огласној табли Болнице.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница", Ниш, WWW.toponica.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић