Општа болница Врбас

ЈАВНИ ОГЛАС-КОНКУРС

(за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ )

 

           

Општа болница Врбас примиће у радни однос:

 

 

  1. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ПОСЛОВЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ...................1. извршилац

(Служба за економско-финансијске послове)

 

Услови за заснивање радног односа за радно место под редним бројем 1 : Поред општих здравствених услова, на овoм раднoм месту може радити лице које испуњава посебне здравствене услове предвиђене одговарајућим прописима.У опису посла је вршење стручне помоћи при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљено редовним школовањем, те обављање потребних административних послова, као и свих послова из делокруга рада који се ставе у задатак.

Високо образовање:

 

- На основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломирани економиста),односно специјалистичким струковним студијама по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године,

- На основним студијама у трајању од најмање четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

- Положен стручни испит,

- Знање рада на рачунару,

- Најмање три године  радног искуства у струци према прописима којим се уређује интерна ревизија

  1. Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:
    • Пријаву на оглас

 

-   Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,

-  Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-   Доказ о радном искуству у струци.

 

  • Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

 

  1. Уговор о раду се закључује на пуно радно време;

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиће директор Опште болнице Врбас.                                                            О коначном избору кандидата одлучује в.д.директор Oпште болнице Врбас.                         Пријаве са потребним прилозима као доказ о испуњавању услова конкурса доставити на адресу: Општа болница Врбас, ул. Милана Чекића, бр. 4.Служба  за опште и правне послове.

 

 

В.д.Директор Опште болнице Врбас

Попов др Милан