ОПШТА БОЛНИЦА ПИРОТ

На основу сагласности Министарства здравља број: 112-01-557/2022-02 од 02. августа 2022. године (Закључак Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-5094/2022 од 29. јуна 2022. године) и члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе (Сл. Гласник РС бр. 96/2019 и 58/2020- Анекс I) и Одлуке директора Опште болнице Пирот број 03-2593/Р од 23.08.2022.године, расписује се

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за следећа радна места:

 1. Виша медицинска сестра /техничар  на осталим болничким одељењима  за рад у Служби интерне медицине, Сектора за интернистичке гране медицине

- 1 извршилац

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 Стручна спрема / образовање

-на студијама првог степена медицинске струке (основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама медицинске струке  у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивало високо образовање до 10. септембра 2005. године

Додатна зања/ испити/ радно искуство

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање  шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Опис посла:

Планира и пружа услуге процеса здравствене неге и подршке пацијентима у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; планира и организује активности које је лекар ординирао у дијагностичко-терапијској листи; обавља сложене медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама које захтевају већу стручност и вештину; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и друге показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; надгледа спровођење процеса здравствене неге, учествује у евалуирању процеса и на основу тога разматра наредне кораке у спровођењу истог; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;прикупља, контролише и врши унос здравствено – статистичких извештаја; прати и врши унос показатеља квалитета здравствене заштите;припрема и прати пацијенте приликом специјалистичко-консултативних и других прегледа; прикупља материјал за лабораторијске и друге анализе; стара се о хигијенско-техничкој исправности просторија службе,  води бригу о исправности медицинске опреме на одељењу и стара се о стерилности инструмената; спроводи личну и општу хигијену пацијената; стара се о исхрани пацијената; припрема пацијента за пријем посета и отпуста са одељења; стара се о спровођењу кућног реда; обавља послове у амбуланти, врши заказаивање амбулантних и дијагностичких прегледа, уноси податке у здравствени информациони систем води протокол лекара, амбулантни протокол и сл; сарађује  и координира са другим здравственим радницима, преноси искуства на младје сестре и уводи у рад приправнике и новопримљене сестре;  ради на свом стручном усавршавању; ради на здравственом васпитању и подизању здравствене културе становништва, ради на унапредјењу и афирмацији одељења и запослених; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; обавља административне послове; уредно води књигу примопредаје и исту потписује приликом примопредаје; пружа стручну пратњу приликом транспорта пацијента у здравствену установу вишег нивоа; придржава се мера заштите на раду. Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима. За свој рад одговоран је главној медицинској сестри / техничару службе/ и начелнику службе.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију личне карте,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

 - фотокопију лиценце.

 

 1. Мајстор одржавања – руковаоц парног котла,  за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове - 1 извршилац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 Стручна спрема / образовање

-средње образовање- машинске струке

            Додатна знања / испити / радно искуство :

            -   положен стручни испит за руковање парних котлова, најмање три године. радног искуства.

Опис посла:

            Обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања; обавља послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама; пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара; прати параметре рада и подешава опрему и постројење; рукује постројењима у котларници; обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама; одговоран је за исправан и безбедан рад постројења у котларници и осталих постројења везаних за рад котларнице; одговоран је за техничку исправност комплетног постројења за припрему санитарне топле воде и предузима  потребне радње да систем ради несметано и безбедно; одговоран је за рад система централног грејања; одговоран је за испоруку водене паре; одговоран је за загревање санитарне топле воде; организује и врши хемијску припрему воде; брине се о истовару и стању мазута у резервоарима; врши поправку уређаја у котларници; врши аутогено и електро заваривање; организује и врши припрему котла за периодичан преглед од стране инспектора парних котлова; требује материјал из магацина на основу радног налога и одговоран је за утрошак исти; обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима; за рад одговоран је шефу одељења а за свој стручни рад одговоран је лично.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију личне карте,
 • фотокопију дипломе о среченој стручној спреми,
 • доказ о положеном стручном испиту за руковаоца парних котлова,
 • доказ о радном искуству ( уговор о раду, радна књижица).

 

 1. Мајстор одржавања- водоинсталатер за рад у Одељењу инвестиционог и техничког одржавања, Службе за техничке и друге сличне послове  -  1 извршилац

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 Стручна спрема / образовање

- средње образовање, водоинсталатер

Додатна знања/испити/радно искуство

- најмање једна година радног искуства

Опис посла:

Обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања;обавља водоинсталатерске радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад; обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама; пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара; прати параметре рада и подешава опрему и постројење; обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања; води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;ради на техничком одржавању инсталације водовода и канализације, санитарија и санитарних чворова;одговоран је за исправно функционисање хидрофорског постројења и постројења за  припрему санитарне топле воде;требује материјал из магацина на основу радног налога и одговоран је за утрошак истог;за  рад одговоран је шефу одељења а за стручни рад лично је одговоран.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,
 • фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
 • доказ о радном искуству (уговор о раду, радна књижица),
 • фотокопију личне карте.

 

 1. Помоћни кувар за рад у Одељењу исхране, Службе за техничке и друге сличне послове  -  1 извршилац

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:
 Стручна спрема / образовање

 • средње образовање III степен, прехрамбеног смера или угоститељског смера.

Опис посла:

            Припрема и обрађује сирове намирнице код припремања и издавања оброка; технички припрема и серевира храну; асистира кувару у техничкој припреми хране и подели готових јела по таблет систему; одржава хигијену у кухињи – спроводи санитарно – хигијенске мере свих просторија кухиње, уређаја и инвентара, одржава хигијену средстава за обраду и припрему намирница; врши ручно и машинско прање, дезинфекцију и сушење посуђа у перионици посуђа кухиње; врши поделу готових јела пацијентима на одељењу , до приручних трпезарија на болничким одељењима; врши транспорт и избацивање отпадака хране и амбалаже из кухиње, одговоран је за личну хигијену и хигијену целокупних средстава за рад и просторија у кухињском блоку и дистрибутивним трпезаријама на одељењима, одговоран је за правилно складиштење и чување сирових намирница и приручним магацинима просторија за обраду намирница  и чистоћу прибора.

Обавља и друге послове који су сродни са предвиђеним пословима.

 

Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да доставе:

 - пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом,

 - фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

 - фотокопију личне карте.

 

Оглас је објављен на Web сајту Опште болнице Пирот, на Web сајту Министарства здравља и  на огласној табли Националне службе за запошљавање- филијала Пирот.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на Web сајту Министарства здравља.

            Пријаве се предају у затвореној коверти лично или поштом  на адресу Општа болница Пирот, ул. Војводе Момчила бб, са назнаком «ОГЛАС са назнаком за које радно место».

Пријавом на оглас кандидат  даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.