Дом здравља Куршумлија

На основу члана 23. Статута Дома здравља «Куршумлија», чланова 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Кадровског плана за Дом здравља Куршумлија за 2020.годину бр: 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.г. и Инструкције Министарства здравља о реализацији тачке 3 Кадровских планова здравствених установа из плана мреже здравствених установа, број:112-01-151/2020-02 од 25.децембра 2020.године,  од 8. Марта, 1.јуна, 26.августа,  и 2. Децембра 2021.године и 8. Фебруара 2022.године и Одлуке директора Дома здравља «Куршумлија» бр: 1807 од 23.8.2022.г., директор Дома здравља «Куршумлија» расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

  1. Доктор медицине –  1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време;

 

Опис посла: Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља «Куршумлија»

Поред општих услова предвиђених законом,  кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 

  • Доктор медицине - VII степен стручне спреме, завршен медицински факултет,  положен стручни испит и лиценца Лекарске коморе.

Пријаве на оглас се могу поднети лично на писарници Дома здравља «Куршумлија» Куршумлија, Др Мелгарда бр.1 сваког радног дана од 07:00  до 14:00  часова,  или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa «Куршумлија», Др Мелгарда бр.1, 18430 Куршумлија. 


Уз пријаву на јавни оглас се подносе фотокопијe следеће документације:

  • диплома – уверење о завршеном медицинском факултету; лиценца Лекарске коморе; уверење о положеном стручном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; копија личне карте;

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Оглас се објављује на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, на огласној табли  НСЗ – Испостави Куршумлија, веб сајту и огласној табли Дома здравља «Куршумлија». 

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања на веб сајту Министарства здравља РепубликеСрбије. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.