Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 25/2020 – Анекс I ), Дописа Министарства здравља број 112-01-665/2022-02 од 15.08.2022. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6076/2022 од 29.07.2022. године и члана 24. Статута Дома здравља Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија, Одлуке директора број 01- 2145 од 22.08.2022. године директор Дома здравља расписује:

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

KОНТИСТА – 1 / један / извршиллац

Опис послова:

 • Контира изводе и друге књиговодствене исправе за трезор и друге рачуне и подрачуне;
 • Саставља налоге за књижење у главној књизи;
 • Учествује у изради периодичних обрачуна и завршног рачуна;
 • Усаглашава стање обавеза и потраживања са добављачима и купцима;
 • Води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;
 • Чува и архивира помоћне књиге и евиденције;
 • Сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавеза;
 • Припрема ИОС обрасце, проверава исте и доставља одговор на ИОС добављачима;
 • Усаглашава салда конта главне књиге;
 • Раздужује апотеке па набавној и продајној цени;
 • Обавља и остале послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање послова:

 • Средње образовање економске струке;
 • Општа здравствена способност;
 • Знање рада на рачунару;

      -     Најмање 6 месеци радног искуства;

 

Радно време износи 40 сати недељно.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем  образовању  економске струке
 • Потврда о радном искуству
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • Лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • Кратку биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                                                       

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија