Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 25/2020 – Анекс I ), Дописа Министарства здравља број 112-01-665/2022-02 од 15.08.2022. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6076/2022 од 29.07.2022. године и члана 24. Статута Дома здравља Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија, Одлуке директора број 01-2144 од 22.08.2022. године директор Дома здравља расписује:

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Службеника за јавне набавке – 1 / један / извршиллац

Опис послова:

 • Припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на који се закон не примењује;
 • Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку;
 • Спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;
 • Контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију;
 • Учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије;
 • Припрема уговоре, извештаје и води евиденцију из области свог рада;
 • Сачињава потребну документацију и извештаје за РЗЗО;
 • Учествује у припреми предлoга финансијског плана као и других планова и програма везано за пословање Дома здравља;
 • Припрема извештаје и достaвља исте Управи за јавне набавке;
 • Обавља и остале послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање послова:

 • На основним академским студијама из области економских или правних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • На основним студијама из области економских или правних наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • Положен стручни испит за службеника за јавне набавке у складу са законом;
 • Општа здравствена способност;
 • Знање рада на рачунару;
 • Једна година радног искуства.

 

Радно време износи 40 сати недељно.

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању из области економских или правних наука
 • Потврда о радном искуству;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • Доказ о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке
 • Доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);

Лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);

 • Кратку биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                                                       

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија