Дом здравља „Др Милорад – Мика Павловић“

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република  Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019 и 25/2020 – Анекс I ), Дописа Министарства здравља број 112-01-665/2022-02 од 15.08.2022. године, Закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6076/2022 од 29.07.2022. године и члана 24. Статута Дома здравља Дома здравља "Др Милорад –Мика Павловић" Инђија, Одлуке директора број 01- 2143 од 22.08.2022. године директор Дома здравља расписује:

Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Фармацеутски техничар у Огранку апотеке у Новим Карловцима - 1 /један / извршилац на неодређено време;

                                                          

Опис послова:

 • израђује магистралне и галенске препарате,
 • издаје готове лекове на рецепт и материјално и морално одговара за то,
 • врши наплату партиципације и учешћа за лекове, врши продају лекова без рецепта, магистралних препарата, продају ампула, санитетског материјала, дијететских суплемената и друге робе намењене за продају у апотеци, и финансијски одговара за стање средстава у благајни,
 • врши набавку, пријем и контролу примљене робе, ради калкулацију цена,
 • саставља дневне и месечне благајничке извештаје,
 • врши обраду-„укуцавање“ рецепата и сноси одговорност за правилно и тачно унете податке,
 • спроводи адекватан начин чувања, складиштења, уређења простора и распореда лекова;
 • спроводи дефектирање лекова, медицинских средстава и дијететских суплемената и других производа,
 • правилно одлаже фармацеутски отпад,
 • обавља и остале послове у домену своје стручне спреме по налогу непосредног руководиоца, односно директора.

 

Општи и посебни услови за обављање послова:

 • средње образовање медицинске струке, одсек фармацеутски техничар;
 • општа здравствена способност;
 • познавање рада на рачунару;
 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању фармацеутског техничара.

 

 

Радно време износи 40 сати недељно.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију  дипломе о стеченом образовању;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценце;
 • потврда о радном искуству након положеног стручног испита на пословима фармацеутског техничара;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • доказ да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од 6 месеци);
 • лекарско уверење (подноси кандидат који буде примљен у радни однос);
 • кратку биографију.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Пријаве на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                                                        

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“ на адресу:

Дом здравља „ Др Милорад – Мика Павловић „

Улица: Српскоцрквена бр. 5

22320 Инђија