Дом здравља Бојник

ОГЛАС

  1. Доктор медицине опште струке,

2  Један извршилац,

  1. На неодређено време,
  2. Пуно радно време,
  3. Пробни рад није предвиђен,
  4. Познавање рада на рачунару,

 

Услови:

-Високо образовање, седми степен стручне спреме,

-Положен стручни испит,

-Поседовање лиценце,

-Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања у листу Послови.

 

Потребна је следећа документација:

-Писана пријава на оглас са кратком биографијом,

-Оверена фотокопија дипломе,

-Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

-Оверена фотокопија лиценце,

-Лекарско уверење донеће кандидат који буде изабран на конкурсу.

 

 

Пријаве са свом пратећом документацијом могу се донети лично или послати на адресу: Дом здравља Бојник, ул. Стојана Љубића бб, 16205 Бојник. за правну службу.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.