Дом здравља Савски венац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник“ РС бр. 96/2019 и 58/2020), тачке 4 Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Савски венац за 2022.годину број 112-01-64/2022-02 од 14.03.2022, и Одлуке директора дел. бр. 4121 од 23.08.2022. године

 

Расписује се

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, због повећаног обима посла, а најдуже до 30.09.2022.године:

 

                             ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА:

 

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР  У У ПОЛИВАЛЕНТНОЈ ПАТРОНАЖИ  - 1 извршилац

У Служби за одраслих са кућним лечењем и патронажом

Услови:

Радно место: Виша медицинска сестра/техничар

Виша медицинска сестра/техничар у поливалентној патронажи

Захтевана врста образовања

Високо образовање: 

-          На основним студијама првог степена (струковне/академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

Захтевана додатна знања/испити

  • Стручни испит,
  • лиценца

Захтевано радно искуство

Најмање шест месеци радног искуства у звању више, односно струковне медицинске сестре

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

-  фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи

-  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-  доказ о радном искуству

- фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у комору

-  фотокопију личне карте

-  фотокопију уверења о држављанству

-  фотокопију извода из Матичне књиге рођених

-  пријаву на оглас са кратком биографијом  са наведеном адресом и контакт телефоном

 

Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, дужан је доставити кандидат који буде примљен у радни однос.

Кандидати који буду примљени у радни однос дужни су да доставе оверене копије горе наведене документације.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министрства здравља РС

 

Пријаве се подносе на адресу:

Дом здравља Савски венац, Београд, ул. Пастерова бр. 1, са назнаком „за оглас“ .

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за правне послове.

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити од важности за доношење одлуке о пријему.