Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1) и Одлуке вд директорке Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-966 од 24.08.2022. године,  Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује   

 

О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом:

 

  1. Једног (1) доктора медицине, ради замене запослене која користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце – Одељење за здравствену заштиту деце школског узраста, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. – Једног (1) доктора медицине у трајању до 24 месеца за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом , Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. – Једне (1) медицинске сестре у трајању до 24 месеца за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника , Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. – Једног (1) возача санитета у трајању до 30.09.2022. године, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом - Одсек за санитетски превоз ЗА „Ушће“,, Дома здравља "Краљево" у Краљеву.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1. и 2. -  Медицински факултет и положен стручни испит

Под тачком 3. -  Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит

Под тачком 4. - III степен средње стручне спреме саобраћајне струке и положен возачки испит Б/Ц категорије

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

 - оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету – школи;

 - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (Важи за радна места под тачкама 1, 2 и 3);

 - извод из матичне књиге рођених;

 - фотокопију возачке дозволе; (Важи за радно место под тачком 4)

 - пријаву на расписани оглас (молба)

 - кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом (CV)

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос.

 

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.
Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

 

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише неће се разматрати.

 

 

ВД ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО"  У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац, спец. опште медицине 

и мастер менаџмента у здравству