Дом здравља "Краљево"

На основу члана 7, 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019 и 58/2020 Анекс 1), сагласности Министарства здравља број: 112-01-665/2022-02 од 04.08.2022. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-6076/2022 од 29.07.2022. године и Одлуке вд директоре Дома здравља "Краљево" у Краљеву број: 5-967 од 24.08.2022. године, Дом здравља "Краљево" у Краљеву расписује: 

                                     

О   Г   Л   А   С

       

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом: 

 

  1. – Једног (1) доктора медицине за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце – Одељење за здравствену заштиту деце школског узраста, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. – Једног (1) дипломираног психолога за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце – Одсек развојног саветовалишта, Дома здравља "Краљево" у Краљеву:;

 

  1. – Једна (1) медицинска сестра - техничар за рад у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

  1. – Једна (1) медицинска сестра - техничар за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника, Дома здравља "Краљево" у Краљеву;

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

Под тачком 1. – Медицински факултет и положен стручни испит

Под тачком 2. – Филозофски факултет група за психологију

Под тачком 3. и 4. – Виша или средња стручна спрема општег или педијатријског смера и положен стручни испит

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

- Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи – факултету

- Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (Важи за радна места под тачкама 1, 3 и 4)

- Извод из матичне књиге рођених;

- Пријаву на расписани оглас (молба)

- Кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом (CV)

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево. Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Непотпуне, неблаговремене и пријаве у којима није наглашено радно место за које се конкурише неће се разматрати.

 

Пријаву са документацијом доставити ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ, на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

 

 

ВД ДИРЕКТОРКЕ ДОМА ЗДРАВЉА "КРАЉЕВО" У КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац, спец. опште медицине

и мастер менаџмента у здравству