Здравствени центар Врање

На основу члана 7. до 9. Посебног колективног  уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединца локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20  Анекс I), Кадровског плана за Здравствени центар Врање бр.112-01-31/2020-02 од 09.04.2020.године и допуне истог бр. 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године као и Одлуке  о потреби заснивања радног односа бр. 01-6032 од 30.08.2022. године, в.д.директора Здравственог центра Врање, расписује

 

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време, због повећаног обима посла за период најдуже до шест месеци са пуним радним временом за следеће радно место:

  1. Домар/мајстор одржавања - Аутомеханичар, 1 (један) извршилац, у Служби ХМП са санитетским превозом ОЈ Дом здравља Здравственог центра Врање.

Услови:

средње образовање,

изузетно основно образовање и радно искуство на тим пословима, као и сертификат за аутомеханичара.

 

 Опис послова: према Измени и допуни правилника о организацији  и  систематизацији послова Здравственог центра Врање члан 28. тачка 1.1.8.9. Примарна здравствена заштита:

- врши контролу исправности уређаја, опреме, апарата и средстава према плану одржавања;

– обавља  аутомеханичарске и сл. Послове,као и друге радове одржавања и поправки;

– обавештава  шефа возног парка о уоченим кваровима и недостацима;

– прати параметре рада и подешава опрему и постројење;

– води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом,адресом и контакт телефоном
  • Фотокопија личне карте или очитане податке са личне карте, уколико је чипована
  • Фотокопију дипломе/сведочанства
  • Фотокопију сертификата (уз основно образовање)
  • Фотокопију доказа о радном искуству за наведено радно место
  • Фотокопију доказа о промени презимена (уколико је презиме кандидата различито на дипломи или неком од приложених докумената).

 

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања на web страници Министарства здравља Републике Србије.

            Кандидати који се благовремено јаве на оглас са потпуном конкурсном документацијом и који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке за пријем у радни однос.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос, као и  оверену документацију.

Кандидатима који не буду изабрани доставља се одлука о избору кадидата, на адресу коју буду приложили у пријави. Конкурсна документација се не враћа.

 

            Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Здравственог центра Врање.

Неблаговремене и пријаве са недостатцима неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком „за оглас број 47"  на адресу :

Здравствени центар Врање

Улица: Јована Јанковића Лунге бр.1

17500 Врање

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ

Др Саша Ђорђевић