Дом здравља Тител

          На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „Сл.гласник РС“ бр. 96/19 и 58/20),

р а с п и с у ј е  се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 

 

на пословима :

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

-на одређено време, 2 извршиоца,

 

Могућ је радни однос на неодређено време по добијању сагласности Министарства здравља.

-пуно радно време ( 40 часова недељно)

 

Услов:  Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

– стручни испит;

– лиценца;

– најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Опис послова:  утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова Дома   

      здравља, а у складу са Каталогом радних места

Уз пријаву приложити:

-  фотокопију дипломе завршене школе која се тражи огласом

-  фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-  фотокопију лиценце надлежне коморе или решења о упису у именик коморе.

Фотокопије докумената се неће враћати кандидатима.

Кандидат који буде изабран накнадно ће приложити оверене фотокопије документа.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања у лису „Послови“ Националне службе за запошљавање, односно до попуне радног места.

Пријавом на оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у

сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Пријаве се подносе непосредно у правну службу или поштом на адресу: Дом

здравља Тител, ул. Главна бр. 22 , 21240 Тител, са назнаком : „ за оглас“.