Дом здравља Пирот

На основу члана 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс И), члана 27к Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 159/2020), Сагласности Министарства здравља број: 06-00-4-9/2022-02 од 29. 08 2022, Правилника о организацији и систематизацији послова Дома здравља Пирот, број 02-04 od 08.04.2022. године, члана 22. Статута Дома здравља Пирот и Одлуке директора Дома здравља Пирот број 02-814/R од 30.08.2022. године  расписује се

 

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Служби за правне и економско-финансијске послове Дома здравља Пирот, за следеће радно место

 

  • Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове - 1 извршилац

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених чланом 24. Закона о раду Републике Србије („Сл.гласник РС„ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) кандидати морају испуњавати и посебне услове и морају поседовати:

 

Стручна спрема / Образовање

Високо образовање

-на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује  високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године.

 

Радно искуство

Најмaње три године радног искуства у струци

 

Приликом пријаве на оглас заинтересовани кандидати су дужни да приложе:

- кратку биографију

- фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми

- извод из матичне књиге рођених/венчаних

- фотокопију личне карте

- доказ о радном искуству

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Огласа на сајту Министарства здравља. Оглас ће бити објављен и на огласној табли послодавца и код Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља Пирот, ул. Војводе Момчила бб Пирот или лично у канцеларији писарнице. Заинтересовани кандидати све додатне информације  могу добити у Служби за правне и економско-финансијске послове Дома здравља Пирот.

 

Пријаве поднете по истеку рока за пријављивање као и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Дома здравља Пирот.           

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ПИРОТ

ДИРЕКТОР

др Радован Илић