Клиничко болнички центар Земун

На основу члана 7.-9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС (,,Сл. гл РС“ 96/19 и 58/2020 – Анекс 1), члана 24.-27. и члана 192. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018),  Кадровског плана за Клиничко-болнички центар Земун за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 23.02.2022. године,  Обавештења Министарства здравља бр. 112-01-557/2022-02 од 12.07.2022. године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-5094/2022 од 29.06.2022. године, члана 23. Статута Клиничко болничког центра Земун, Процедуре за избор кандидата на упражњена радна места и Одлуке директора  5997 од 17.08.2022. године, расписује се

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од  3 (три) месеца, за следећа радна места:

 

 • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  – 1 извршилац, у Служби медикалне онкологије, Болница за онкологију,
 • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 1 извршилац, у Служби интернистичке геријатрије, Клиника за интерну медицину.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 и 2 за доктора медицине су:

    -  Висока стручна спрема (завршен Медицински факултет),

-  Положен стручни испит по завршеном Медицинском факултету,

-  Радно искуство у области конкурса.

  III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1 и 2 овог Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа документа:

 

 • Потпуна лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом,
 • Изјава кандидата да је здравствено способан за тражене послове и да се против њега не води кривични поступак, својеручно потписана,
 • Диплома о завршеном Медицинском факултету,
 • Уверење о положеном стручном испиту,
 • Лиценца или Решење о упису у Лекарску комору Србије,
 • Извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме,
 • Доказ о радном искуству након положеног стручног испита у области конкурса (потврда послодаваца или фотокопија радне књижице или уверење о радном стажу из ПИО Фонда).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидати су дужни да доставе:

 • Лекарско уверење, као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,
 • Уверење да се против њих не води кривични поступак  (уверење издаје Суд),

 

 • Оверене фотокопије дипломе и уверења о положеном стручном испиту (за подтачку 1 и 2),
 • Лиценцу или Решење о упису у Лекарску комору Србије,
 • Оверену фотокопију уверења о држављанству,
 • Фотокопију личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на очитавање,
 • Фотокопију одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

Kомисија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних релевантних података за доношење одлуке о избору кандидата.  

 

VI

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и административне послове КБЦ Земун.

 

VII

 

Кандидати за горе наведена радна места дужни су да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време“ са навођењем радног места за које конкуришу лично или путем поште на адресу:

 

Клиничко болнички центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

 

VIII

 

Оглас објавити на web страници и часопису Нацоналне службе за запошљавање Београд, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), web страници и огласној табли Клиничко болничког центра Земун. Рок за подношење пријава на конкурс је осам (8) дана од дана објаве огласа на web страници Министарства здравља РС. Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће бити разматране. Кандидати који не буду изабрани документацију могу преузети на писарници Клиничко болничког центра Земун.

 

 

Директор КБЦ Земун

Проф. др Драгош Стојановић