Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019 и 58/2020- Анекс I), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовње код корисника јавних средстава број  51 бр. 112-5094/2022 од 29.06.2022. године, Одлукe о потреби избора лица за заснивање радног односа са послодавцем број  676/II oд 11.08.2022. године и члана 21. Статута Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију,  в.д. директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Доктор медицине– на неодређено време, 1 извршилац са пуним радним временом, уз пробни рад од 3 месеца.

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

- стручни испит;

- лиценца за рад.

Радно искуство: најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Опис послова:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;

- спроводи здравствену заштиту становништва;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- за свој рад одговоран је начелнику службе и директору Специјалне болнице.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.),  уверења о положеном стручном испиту и лиценце за рад.

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ВД ДИРЕКТОР

Мр сци.мед Данијела Башчаревић

 

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019 и 58/2020- Анекс I), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовње код корисника јавних средстава број  51 бр. 112-6076/2022 од 29.07.2022. године, Одлукe о потреби избора лица за заснивање радног односа са послодавцем број  686/II oд 15.08.2022. године и члана 21. Статута Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију,  в.д. директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Доктор медицине– на неодређено време, 1 извршилац са пуним радним временом, уз пробни рад од 3 месеца.

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

- стручни испит;

- лиценца за рад.

Радно искуство: најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

Опис послова:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте;

- спроводи здравствену заштиту становништва;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- за свој рад одговоран је начелнику службе и директору Специјалне болнице.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.),  уверења о положеном стручном испиту и лиценце за рад.

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ВД ДИРЕКТОР

Мр сци.мед Данијела Башчаревић

 

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019 и 58/2020- Анекс I), Одлукe о потреби избора лица за заснивање радног односа са послодавцем број  674/II oд 11.08.2022. године и члана 21. Статута Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију,  в.д. директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Доктор медицине специјалиста дечје неурологије на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти – на одређено време, по основу замене привремено одсутног запосленог, 1 извршилац са пуним радним временом, уз пробни рад од 3 месеца.

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из дечје неурологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из дечје неурологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- лиценца за рад.

 

Опис послова:

- ради прве и контролне прегледе пацијената у оквиру саветовалишта и на стационарним службама;

-ради неурокинезиолошку процену и дијагностику деце рођене са ризиком, укључује их у адекватан хабилитациони третман и прати  редовно спровођење, као и ефекат истог;

- учествује у тиму при процени детета са развојним неуролошким проблемима и у разматрању диференцијално-дијагностичких проблема код деце са проблемима у психомоторном развоју;

- у циљу постављања адекватне дијагнозе може упутити дете на додатне дијагностичке прегледе и процедуре, као и консултативне прегледе;

- води адекватну медицинску документацију;

- пише налазе и мишљења према важећем Правилнику; 

- обавља и друге послове по налогу начелника АПС;

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.),  уверења о положеном стручном испиту и лиценце за рад.

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ВД ДИРЕКТОР

Мр сци.мед Данијела Башчаревић

 

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ 96/2019 и 58/2020- Анекс I), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовње код корисника јавних средстава број  51 бр. 112-6076/2022 од 29.07.2022. године, Одлукe о потреби избора лица за заснивање радног односа са послодавцем број  686/II oд 15.08.2022. године и члана 21. Статута Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију,  в.д. директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

Спремачица просторија у којим се пружају здравствене услуге- на неодређено време,  1 извршилац, са пуним радним временом, уз пробни рад од 3 месеца.

Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

Основно образовање

Радно искуство: 6 месеци.

 

Опис послова:

-одржавање хигијене у просторијама болнице:подови,прозори

-одржавање хигијене санитарних чворова

-уклања смеће на за то одређено место

-чишћење дворишта болнице

-ради и друге послове по налогу гл.сестре службе

-одговорна је главној сестри службе и болнице.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на oглас је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

 

ВД ДИРЕКТОР

Мр сци.мед Данијела Башчаревић