СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА

На основу члана 192. Закона о раду РС („Сл.гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) и члана 24 Статута Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања а у вези  расписанoг конкурса  за пријeм медицинске сестре/техничара у радни однос на одређено време,  донета је следећа:

 

ОДЛУКА

                                                  

Поништава се у целости конкурс за пријем једне медицинске сестре/техничара у радни однос на одређено време до повратка запослене са боловања, објављен дана 24.08.2022 године на сајту Министарства здравља РС, на сајту Националне службе за запошљавање, интернет страници на огласној табли и интернет страници Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања.

 

Ова одлука се објављује на сајту Министарства здравља РС, на сајту Националне службе за запошљавање, интернет страници на огласној табли и интернет страници Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Дана 24.08.2022 године на сајту  Министарстава здравља РС, на сајту Националне службе за запошљавање, на огласној табли и интернет страници Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања објављен је  конкурс за пријем једне медицинске сестре/техничара у радни однос на одређено време до повратка запослене медицинске сестре/техничара са боловања.

 

Обзиром да је медицинска сестра/техничар по закључењу боловања почиње са радом 01.09.2022 године, конкурс се поништава у целости.

 

Одлука ступа на снагу даном потписивања.

 

На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

 

 

Вд Директор

Специјалне болнице за интерне

болести Врњачка Бања

др Вања Балшић