ДОМ ЗДРАВЉА АПАТИН

На основу члана 5. и 6. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-245/2020 од 26.06.2020. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2022. годину број: 112-01-64/2022-02 од 18.07.2022. године и Инструкцијом Министарства здравља РС број: 120-01-151/2020-02 од 30.08.2022 године, те одлуком о потреби заснивања радног односа са новим запосленим број: 01-1002/2022 од 08.09.2022. године, директор Дома здравља Апатин расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ - 1 (један) извршилац са пуним радним временом, (40  часова) недељно, на одређено време до 4 (четири) месеца односно до 31.12.2022. године, за рад у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце Дома здравља Апатин. Опис посла: Директно прима задатке од начелника службе и њему је одговорна за извршење истих. Утврђује идентитет пацијената путем здравствене легитимације. Проналази или  отвара здравствене картоне и уписује у протокол или у регистар пролазних болесника. Попуњава заглавље рецепата, налога, упута, образаца, води здравствени регистар и евиденције. Фактурише здравствене услуге. Сачињава благајни извештај и предаје новац на благајну Дома. Свакодневно води дневне и текуће евиденције о стањима и облицима болести пацијената. Сачињава месечне, тромесечне и по потреби полугодишње и годишње извештаје. Припрема стерилне шпатуле, топломере, лекарску торбу. Припрема потребне обрасце и рецепте за рад лекара у ординацији и за терен. Врши спецификацију потребног материјала и исту доставља начелнику службе. Води евиденцију боловања. Води евиденцију заразних болести, малигних болести, психоза. За случај потребе позива возача санитетског возила и прати болесника до стационарне установе. Превија ране свих врста и на свим деловима тела. Даје терапију, све врсте ињекција. Обавља постпарталну негу бабињаре и новорођенчета. Даје инхалације, инфузије. Асистира лекару код малих хируршких захвата и других захвата – интервенције. Врши мобилизацију. Одговара за снабдевеност лековима и другим санитетским материјалом за рад у превијалишту.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: средње образовање, положен стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинска сестра/техничар. Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају: оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, потврду о радном искуству, личну и радну биографију.

 

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин, сваког радног дана од 08 до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здравља Апатин, Апатин, Нушићева бб са назнаком „За оглас“.

 

 

Оглас се објављује: код: Националне службе за запошљавање-филијала Апатин, на веб сајту Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет станици Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 17.09.2022. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.