ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД

На основу Одлуке в.д. директора Института број 3889/1 од 08.09.2022. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: на одређено време до 6 месеци због повећаног обима посла, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца:

 

Два (2) извршиоца: ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ Одељења за лабораторијску дијагностику у Служби за дијагностику и заједничке медицинске послове 

 

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски техничар

 • Положен стручни испит
 • Лиценцу за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

 • Диплому о завршеној средњој медицинској школи
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
 • Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,
 • Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,
 • Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави:

 • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
 • положен испит о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести (хигијенски минимум)
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано).

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем два ЛАБОРАТОРИЈСКА ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ ДО 6 МЕСЕЦИ“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.