Дом здравља ''Јован Ристић''


                      На основу члана 31. и 37. Закона о раду  („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017 – одлука УС), члана 27к Закона о буџетском систему(,,Сл. гласник РС“ бр. 118/2021) и члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(,,Сл. гласник РС“ бр. 96/2019), в.д. директора дома здравља,, Др Јован Ристић'' у Бабушници,  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на неодређено време:


I

Радно место: доктор медицине- изабрани лекар за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом.

Број извршилаца : 2

Врста радног односа: на неодређено време
Радно време: пуно (40 сати недељно)
Услови: VII1 степен стручне спреме – медицински факултет,  положен стручни испит, најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине, лиценца, познавање рада на рачунару

Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи:

 

  • Кратку биографију
  • Диплому о стеченој стручној спреми
  • Потврду о положеном стручном испиту
  • Очитана лична карта(или фотокопија)
  • Лиценцу
  • Доказ о радном искуству у струци

 

 

Достављена  документација се не враћа.

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Министарства здравља.

Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији послодавца, код НСЗ и интернет страници Министарства здравља Републике Србије. 
         
Пријаве се могу доставити лично или слати на адресу: Дом здравља '' др Јован Ристић'' Бабушница, улица Ивице Миладиновића бр.2, 18330 Бабушница, у затвореној коверти са назнаком "пријава на оглас- доктор медицине".
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће