Дом здравља ''Јован Ристић''

                      На основу члана 164. став 3. Закона о здравственој заштити(Сл. гласник РС бр.29/2019), члана 31. и 37. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05 и 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017 – одлука УС), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија(,,Сл. гласник РС'' бр. 96/2019) и чланова 8, 9. и 10. Колективног уговора за дом здравља,, др Јован Ристић“ у Бабушници , в.д. директора дома здравља,, Др Јован Ристић'' у Бабушници,  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за заснивање радног односа на одређено време до 31.09.2022. године због повећаног обима посла

 

I

Радно место: доктор стоматологије у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом.

 

Број извршилаца : 1  

Радно време: пуно (40 сати недељно)

Услови:

 

Општи услови:

У складу са Законом о раду

Посебни услови:

-Завршен стоматолошки факултет

-Положен стручни испит

-Важећа лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе

-6 месеци рада у звању доктора стоматологије

II

Радно место: Возач у санитетском превозу, у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом.

 

Број извршилаца : 1 

Радно време: пуно (40 сати недељно)

 

Услови:

 

Општи услови:

У складу са Законом о раду

Посебни услови:

III степен стручне спреме

-возачка дозвола ,,Б“ категорије

 

 

Уз пријаву на оглас кандидат треба да приложи:

 

  • Кратку биографију
  • Фотокопију или ишчитану биометријску личну карту
  • Извод из матичне књиге венчаних(ако је кандидат променио презиме)
  • Диплому о стеченој стручној спреми
  • Уверење о положеном стручном испиту(за радна места за која се захтева положени стручни испит)
  • Лиценцу(за радна места за која се захтева лиценца)
  • Доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, или потврде о раду или другом виду ангажовања (за радна места за која се захтева овај услов),
  • Фотокопија возачке дозволе(за радна места за која се захтева овај услов).
    *Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

**Документацију доставити у овереним фотокопијама.

Достављена  документација се не враћа.

 

Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији послодавца, код НСЗ и веб страници Министарства здравља Републике Србије.

 Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на веб страници Министарства здравља.

Пријаве се могу доставити лично или слати на адресу: Дом здравља '' Др Јован Ристић'' Бабушница, улица Ивице Миладиновића бр.2, 18330 Бабушница, са назнаком "пријава на оглас(навести  радно место за које се конкурише)".
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.