Дом здравља Кула

На основу одредаба члана 7. став 2. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) и на основу одредаба члана 6. став 1. Колективног уговора за Дом здравља Кула, деловодни број 3354 од 13.11.2020.године, који је објављен дана 16.12.2020.године, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Кулa за 2022.годину Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-64/2022-02 од 20.04.2022., који је примљен у Дому здравља Кула под бројем 1481 од 26.04.2022.године,директор Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, доноси

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на  одређено време, ради замене привремено одсустне запослене која је на дужем боловању,  до повратка на рад привремено одсутне запослене која је на дужем боловању, за следеће послове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године, објављеног на огласној табли под бројем 883 од 23.03.2018.године:

 

 - МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ -  један извршилац у  Служби за здравствену заштиту одраслих, кучно лечење и медицинску негу са следећим описом послова.

 

  1. Послови и радни задаци:

а) Припрема и стерилизација инструмената и обезбеђивање потребних дезинфекционих средстава;

б) Давање свих врста ињекција;

в) Превијање свих врста рана на свим деловима тела;

г) Свакодневна контрола попуњености превијалишта ампулираним лековима, завојним материјалом, дезинфекционим средствима и стерилним инструментима; требовање лекова и санитетског материјала из апотеке и економата и доношење истих у службу; сачињавање месечних и тромесечних извештаја о утрошку ампулираних лекова, санитетског материјала и дезинфекционих средстава и благовремено достављање надлежној служби Дома;

д) Обављање по потреби медицинско-техничких радњи:

- Узимање материјала за судске потребе (крв и урин);

- Снимање ЕКГ апаратом;

- Давање инфузије;

- Замена уринарног катетера;

ђ) Припремање стерилних инструмената и материјала и учешће у асистирању и обради са лекаром код медицинско-техничких радњи;

е) Одвајање комуналног од инфективног отпада (правилно одлагање и обележавање);

ж) Учествовање у кућном лечењу - посете:

  • као наставак лечења после првог прегледа где није потребно и неопходно болничко лечење;
  • као наставак болничког лечења да би се тиме наставило започето лечење;
  • као облик непрекидног праћења болесника са хрончним оболењима када не могу сами да додју до здравствене установе.

Обављање у кућном лечењу самостално свих послова и радних задатака описаних од тачке а) до тачке д).

з) Непосредна и стална сарадња са лекаром, вођење регистра о издатим наркотицима на рецепту и налогу, вођење регистра о заразним болестима и пријављивање, евиденција о упућивању на болничко лечење и специјалистичке прегледе;

и) Обављање здравствено-васпитног рада као облика превентивног рада са појединцем, у малој групи и у виду предавања;

ј) Свакодневно припремање стерилних шпатула, тубуса и бризгалица, топломера, лекарске торбе (надокнада асортимана лекова и завојног материјала), потребних образаца и рецепата за рад лекара на терену;

к) Свакодневна тријажа болесника;

л) Утврђивање идентитета пацијената (лична карта и здравствена легитимација); проналажење или отварање здравственог картона и уписивање у регистар или у протокол пролазних болесника; попуњавање заглавља рецепата, налога, упута и образаца, водјење здравствених регистара и евиденције;

љ) Свакодневно фактурисање услуга; наплаћивање услуга лицима која нису осигурана ни по једном основу, за издавање лекарских уверења и потврда; наплаћивање партиципације; сачињавање благајничког извештаја и предавање новца благајни Дома без задржавања или уплаћивање новца на текући рачун Дома у пошту по насељеним места; свакоднево вођење дневне и текуће евиденције о стањима и облицима болести пацијената, сачињавање месечних, тромесечних и по потреби полугодишњих извештаја;

м) Архивира сву документацију по Правилнику о архивирању грађе;

н) По потреби откључава и закључава просторије здравственог објекта.

 

Место рада: Кула.

II

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I Одлуке су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Дома здравља Кула број 859 од 22.03.2018.године.

  1. Услови за обављање послова и радних задатака:

а) Стручна спрема / образовање: средње образовање - завршена средња медицинска школа - општег смера - IV степен стручне спреме;

б) Додатна знања / испити / радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца за рад;

            - радно искуство није од пресудног значаја.

 

 

 

III

Заинтересовани кандидати уз пријаву на oглас подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

- диплома о стеченом образовању одговарајућег профила - завршенa медицинскa школа -  медицинска сестра/ техничар   -  IV степен стручне спреме;

- сертификати за рад на рачунару (уколико постоје);

- очитана лична карта (са читача);

- потпуна лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном (е-маил адресом).

 

IV

 

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Уколико изабрани кандидат не достави документацију из претходног става, одлука о избору се доноси за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља Кула.

 

VI

Одлука о потреби заснивања радног односа са новим запосленим се оглашава код Националне службе за запошљавање, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), на огласној табли Дома здравља Кула и на интернет страници Дома здравља Кула (www.dzkula.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

VII

 

Кандидати који су се јавили на оглас ће бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. О разговору са кандидатом ће бити сачињен записник.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава, а кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документацијe.

 

VIII

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време ради замене привремено одсустне запослене која је на дужем боловању,  до повратка на рад привремено одсутне запослене која је на дужем боловању -  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ -  један извршилац у  Служби за здравствену заштиту одраслих, кучно лечење и медицинску негу”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.