ДОМ ЗДРАВЉА ДОЊА ГУШТЕРИЦА- ОДЛУКA О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

На основу члана 24-27 и члана 192 Закона о раду(Сл.гласник РСбр 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 75/2014,13/2017-одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),а у вези са чланом 7-9 Посебног колективног уговора за адравствене установе чојо је оснивач Перублика Србија ,аутономна покрајина ијединица локалне самоуправе (Сл.гласник  РС бр.96/2019 и 58/2020-Анекс),ВД директора Дома здравља Доња Гуштерица  донео је ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА  бр.157 од 11.03. 2022 године ,објављен на интернет страници Министарства здравља дана 14.03. 2022 године, за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  и то:

Доктора медицине -2 извршилаца

Медицинска сестра/техничар у амбуланти -3 извршилаца

Фармацеутски техничар – 2 извршилаца

Физиотерапеутски техничар – 1 извршилац

Радник обезбеђења без оружја- 1 извршилац

 

Одлука о поништењу Јавног огласа за пријем у радни однос број 157 од 11.03. 2022 године објављује се  на wеб сајту Министарства здравља Републике Србије(www.zdravlje.gov.rs)  ,код Националне службе за запошљавање, у  листу,, Послови” код Националне службе за запошљавање,на огласној табли  и интернет презентацији Дома здравља Доња Гуштерица .