Гинеколошко акушерска клиника ''Народна фронт''

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласникр РС'' бр. 96/2019 и 58/2020) у складу са  Кадровским  планом Гинеколошко акушерску клинику ''Народни фронт'' за 2021. годину, бр. 112-01-114/2021-02, и члана 25. Статута Клинике (Решење Министарства здравља бр.110-100-54 2022/22 од 01.03.2022.године), ГАК „Народни фронт“ расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I           На одређено време за послове:

 

 

  • Биолог-молекуларни биолог

(за рад у генетској лабораторији ГАК „Народни фронт“)

 

 

Услови за рад на радном месту:

  1. Високо образовање

На студијама другог степена (мастер-академске студије)-мастер биолог и мастер биолог-молекуларни биолог и физиолог, по пропису који  уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године, са завршеним основним студијским програмом биологија-модул молекуларна биологија или модул биологија.

На основним студијама у трајању од најмање 4 године –дипломирани молекурални биолог или дипломирани биолог, по пропису који који је уређивао високо образовање почев до 10.септембра 2005.године

 

  1. Минимална просечна оцена 8.00 на основним студијама

 

  1. Познавање енглеског језика

III        Адреса на коју се подносе пријаве: Гинеколошко акушерска клиника „Народни фронт“, 11000 Београд, Краљице Наталије 62

 

IV           Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Маја Танацковић, 011/2068- 334

 

V          Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 10 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

VI        Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 

  • CV
  • Доказ о испуњењу услова (потврда о завршеном високом образовању, потврда о просечној оцени)
  • Фотокопија личне карте
  •  Извод из матичне књиге рођених

VII       Трајање радног односа: За наведено радно место заснива се радни однос на одређено време, са пробним радом од 3 месеца.

VIII     Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина обавиће се у просторијама Гинеколошко акушерске клинике „Народни фронт“ Београд, Краљице Наталије 62, с тим што ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

 

Лекарско уверење о здравственој способности прилаже само изабрани кандидати пре закључења уговора о раду.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично на писарници Гинеколошко акушерске клинике ''Народни фронт'' или послати поштом на адресу:  Гинеколошко акушерска клиника ''Народна фронт'' Београд, ул. Краљице Наталије 62., са назнаком „Пријава на Конкурс за посао“.