Дом Здравља „др Милорад Михајловић“ Ражањ

      На основу члана 13 Закона о здравственој заштити, члана7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 6 и 7 Правилнока о раду Дома здравља ,, др Милорад Михајловићб ,, Ражањ и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са инструкцијом Министарства здравља о реализацији тачке 3 Кадровског плана број 120-01-151/2020-02 од 30.08.2022. а на основу насталих потреба, објављујемо

ЈАВНИ ОГЛАС  

За пријем у радни однос :

1/ једног струковног радиолога или рентген техничара на одређено време а до повратка запослене са породиљског одсуства, одсуства по основу неге детета и одсуства по основу посебне неге детете а најдуже до 31.12.2022.2022. године .

Услови:

       -  струковни медицински радиолог или рентген техничар VI или IV степен

       - положен стручни испит

       - поседовање лиценце

       - извод из матичне књиге рођених

 Потребна документа /оверена фотокопија/ су:

       - диплома о завршеним основним студијама првог степена /струковне студије по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или на основним студијама у трајању најмање 2 године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године наведене средње школе.

     изузетно: средње образовање у трајању од 4 године и радним искуством стеченим до дана ступања на снагу ове уредбе.              

Документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул, ,,др Милорада Михајловића,, број 5, 37215 Ражањ  са назнаком ,, Пријава на оглас,,

 Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/3841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова