Дом здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци

На основу члана 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р.Србија, АП и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС број 96/2019), као и члана 9. Колективног уговора код послодавца Дома здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци број 715. од дана 14.08.2020. године, у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године, на основу члана 23. Статута Дома здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци број 446. од дана 29.06.2007. године, расписује се

О Г Л А С

за пријем у радни однос, на одређено време ,  

у Дому здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци у Здравственој станици у Шимановцима

 са пуним радним временом (40 часова недељно)

  1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар - специјалиста педијатрије

 број извршилаца 1

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
  • оверену потврду о положеном стручном испиту,
  • оверену фотокопију Лиценце,
  • личну карту (фотокопија или очитана),
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломa или уверења издати на девојачко презиме),
  • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на званичном сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља.

Контакт телефон: 022/215-22-24
Пријаве достављати на адресу:
 Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
- кадровској служби -
Улица Јове Негушевић број 5-7       
22410 Пећинци или лично доставити у Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци.