Дом здравља „Стари град“

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), Кадровског плана за Дом здравља „Стари град“ за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 29.07.2022. године, и Дописа Министарства здравља Републике Србије бр. 120-01-151/2020-02 од дана 30.08.2022.године, о продужењу примене инструкције о реализацији тачке 3. кадровских планова здравствених установа из Плана мреже здравствених установа бр.  120-01-151/2020-02, од 25.12.2022.г., од 8.03.2021.г., од 01.06.2021.г., од 26.08.2021.г., 02.12.2021.г., и 8.02.2022.г., до дана 31.12.2022.године, в.д. директора расписује Конкурс  за пријем у радни однос на одређено време и објављује следећи:

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

           Назив посла:

 

Референт за финансијско рачуноводствене послове – 1 извршилац  

 

            Опис посла:

 • врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;
 • врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања;
 • води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;
 • контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;
 • прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;
 • прати измиривање обавеза по основу пореза на добит;
 • учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност;
 • израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;
 • ажурира податке у одговарајућим базама;
 • пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;
 • врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле.
 • на основу важећих нормативних аката, издатих решења, одлука директора и радних листа добијених од организационих јединица врши обрачун плата, накнада плата и додатака на плату за сваког запосленог,
 • врши обрачун пореза и доприноса на терет запосленог и на терет послодавца; подноси пореске пријаве пореској управи, стара се о уплати пореза,
 • прима извештаје о привременој спречености за рад од радника и врши обрачун свих видова боловања и других примања за која се укаже потреба,
 • стара се о исплатама боловања и подноси пореске пријаве,
 • врши обрачун, исплату и рефундацију накнада инвалида рада II категорије, подноси пореску пријаву пореској управи, а ПИО фонду документацију за рефундацију,
 • врши обрачун и исплату накнада трошкова за долазак на рад и повратак запослених са рада,
 • врши обрачун и исплату отпремнина при одласку у пензију и доставља пријаве пореској управи; попуњава, врши обуставу и евиденцију административних и судских забрана и стара се о уплатама,
 • у случају раскида радног односа обавештава дужника и врши пренос администартивне забране на предузеће у коме радник заснова радни однос,
 • попуњава, врши обуставу и евиденцију синдикалних кредита и стара се о уплатама,
 • попуњава и ажурира захтеве запослених за отварање текућих рачуна преко којих се врши исплата плата и накнада,
 • врши уплату доприноса за лица која се налазе на стручном оспособљавању и усавршавању у здравственој делатности (волонтерски рад),
 • доставља пријаве пореској управи,
 • на обрасцу ППП саставља Поједничне пореске пријаве за порез по одбитку,
 • попуњава Образац М-4К,
 • месечно шаље податке о броју запослених и њиховим примањима у Централни регистар запослених при Управи за трезор,
 • попуњава и доставља Образац - Требовање за плате – РФЗО,
 • попуњава и доставља Образац - Требовање за превоз – РФЗО,
 • попуњава и доставља Образац ИПЛ 1 – Исплаћена средства за плате – РФЗО,
 • попуњава и доставља Образац ИПЛ 2 – Исплаћена средства за плате по врстама примања – РФЗО,
 • доставља требовање РФЗО за јубиларне награде и отпремнине и доставља доказ о исплаћеним средствима,
 • квартално доставља Образац ПО-ПП – плате и превоз – РФЗО.
 • ажурно и уредно евидентира приспелу документацију у аналитичким евиденцијама,
 • контира документацију и књижи је у главној књизи,
 • усаглашава аналитичку евиденцију са синтетичком,
 • води рачуна о ажурном књижењу у законском року,
 • обавештава књиговођу контисту главне књиге и начелника одељења уколико примети било какве нерегуларности,
 • уноси све излазне фактуре и врши повезивање уплата купаца са унетим фактурама,
 • промене везане за РФЗО контира по наменама,
 • усаглашава стање са РФЗО у сарадњи са књиговођом контистом главне књиге и начелником одељења,
 • усаглашава стање са купцима и припрема ИОС-е за слање купцима,
 • информише начелника одељења и правну службу о дуговањима купаца,
 • уноси и контира све улазне фактуре за робу, материјал и услуге,
 • врши повезивање плаћања преко извода са унетим фактурама,
 • врши контролу повезаних исплата и исправља евентуално уочене пропусте,
 • о уоченим пропустима приликом контроле приспеле документације обавештава ликвидатора и књиговођу контисту главне књиге,
 • уноси све промене које се односе на промене кроз дневне изводе свих рачуна; врши усаглашавање стања са повериоцима,
 • проверава добијене ИОС-е и одговара за њихову исправност,
 • по периодичним обрачунима и завршном рачуну учествује у сравњивању података за свођење обрачунског система књижења на готовински,
 • евидентира основна средства и ситан инвентар по врсти, количини и вредности за сваку службу и сектор на основу веродостојне и комплетиране документације,
 • евидентира основна средстава у одговарајуће амортизационе групе,
 • обрачунава амортизацију и по потреби ревалоризацију основних средстава и издаје књиговодствени налог за промене,
 • припрема пописне листе за редован попис основних средстава и ситног инвентара на крају године, а по потреби и за ванредне пописе по службама односно рачунополагачима,
 • помаже комисији за попис у сравњењу пописних листа и утврђивању разлика по попису, као и изради елебората о попису,
 • књиговодствено спроводи измене након спроведеног пописа; контира и уноси у главну књигу документацију која није била предмет аналитичких евиденција,
 • обавештава начелника одељења уколико примети било какве нерегуларности о уоченим неслагањима и грешкама у пословном информационом систему; контролише и књижи дневник благајне.
 • ажурно и уредно евидентира приспелу документацију у аналитичким евиденцијама,
 • контира документацију и књижи је у главној књизи,
 • усаглашава аналитичку са синтетичком евиденцијом,
 • води рачуна о ажурном књижењу у законском року,
 • обавештава начелника одељења уколико примети било какве нерегуларности по питању исправности документације или кашњења достављања документације,
 • контира и уноси у главну књигу документацију која није била предмет аналитичких евиденција – калкулацију плата и осталих личних примања, обрачун ПДВ-а, разне спецификације и обрачуне, помоћне благајне, изводе боловања и других издвојених рачуна, закључна књижења,
 • припрема потребне извештаје за периодичне обрачуне и завршни рачун,
 • сачињава периодичне обрачуне и завршни рачун,
 • врши обрачун ПДВ-а и предаје пријаве за ПДВ,
 • израђује интерни контни план,
 • стара се о доступности књиговодствених података надлежним органима,

по потреби ради и послове референта за књиговодствене послове

 

Стручна спрема /образовање

 • средње или више образовање економско финасијске струке

 

Додатна знања /испити / радно искуство

 • знање рада на рачунару.

    

     Начин заснивања радног односа: на одређено време

     Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријава на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
 • Копија дипломе средње школе.
 • Доказ о радном искуству у струци.

 

            Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

            Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

            Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: ,,Конкурс – Референт за финансијско рачуноводствене послове“.

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.