ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

На сонову Колективног Уговора код послодавца Дома здравља Осечина  Члан 6-9 , а у складу са Кадровским планом  Дома здравља Осечина, Статута Дома здравља Осечина чл.23. и Одлуке директора Дома здравља Осечина број 779/22   од 05.09.2022..год.

 

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

РАСПИСУЈЕ :

О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено  време на период од 6 месеци  ,због упражњеног радног места , једног извршиоца –лабораторијски техничар   са пуним радним временом у  Дому здравља Осечина Здравствена Станица Пецка.

УСЛОВИ:– IV степен стручне  спреме -средња  медицинска школа-лабораторијски техничар

      - Положен стручни испит      

                                                                                

 Потребна документација:

                               -оверена фотокопија  дипломе о завршеном IV   степену стручне спреме

                               -оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

                                -извод из матичне књиг рођених                               

                                -уверење о држављанству

                                -уверење надлежне полицијске управе да лице није  осуђивано

                                -уверење надлежног суда да се против лица не води поступак

 

            Опис послова одређен је Правилником о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина –

Послови и задаци:

-узима узорке биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;
- припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме,
- одржава културе микроорганизама;
- ради на биохемијским и другим анализаторима;
- изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга на примарном нивоу здравствене заштите, о чему води прописану медицинску документацију.

- За свој рад одговара ординирајућем доктору и главној сестри Дома здравља.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у  публикацији „Послови“,  код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља РС.

 

 

 Пријаве доставити поштом или лично у правну службу са напоменом за конкурс и навести позицију за коју се конкурише на адресу: Дом здравља Осечина, 14253 Осечина, Пилота Миленка Павловића 13-15, служба за економско – техничке, правне и кадровске послове - телефон за информације 014/315-00-20. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Лични подаци кандидата ће се   користи само у сврху избора кандидата за оглашено радно место. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање..

 

Обавештење о избору кандидата, кандидатима ће бити достављено у року од 15 дана од дана доношења одлуке о избору.

 

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему