Општа болница „ Стефан Високи“

На основу члана 23. Статута Опште болнице  „Стефан Високи“, чланa  7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија а у складу са кадровским планом Министарства здравља за Општу болницу „Стефан Високи“ за 2022. годину бр-112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. године вд директора Опште болнице „Стефан Високи“ Смедеревска Паланка, расписује:

 

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА               

ПОСЛА НАЈДУЖЕ 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦИ

 

 

Медицинска сестра-техничар (педијатријски смер) на осталим болничким одељењима

за рад на одељењу педијатрије

(IV степен стручне спреме)  ................................................................ 2 (два) извршиоца

 

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 • IV степен стручне спреме, завршена средња медицинска школа – смер педијатријски
 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад или решење о упису у именик коморе медицинских сестара

Опис послова:  Утврђен Правилником о организацији и систематизацији послова као и сменски рад (рад у турнусу).

Заинтересовани кандидати уз захтев подносе:

 

 

 • пријаву на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања,
 • фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи,смер- педијатријска сестра-техничар
 • фотокопија уверења о положеном стручном испиту
 • фотокопија сведочанства за све четири године средње школе
 • фотокопија радне књижице или доказ о радном искуству у струци
 • фотокопија лиценце за рад, или, решење о упису у именик коморе медицинских сестара
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • Уверења о држављанству (документ не сме бити старији од 6 месеци)

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа на веб-страници Министарства здравља и код Националне службе за запошљавање филијала-Смед. Паланка.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница „ Стефан Високи“ улица Вука Караџића 147, са назнаком – пријава на оглас (са назнаком за радно место) или лично у писарници Опште болнице „ Стефан Високи“.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (предходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања  школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима, као и оверене фотокопије комлетне документације.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати кандидатима.