ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

На основу Одлуке в. д. директора Института за јавно здравље Крагујевац број 01-5942 од 06.09.2022. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/19, 58/20 Анекс 1) и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-5094/2022 од 29.јуна 2022. године, ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

 

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

За  пријем у радни однос на неодређено и одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

 

  2  (два) перача лабораторијског посуђа у Одељењу за техничке послове један на неодређено,  а други на одређено радно време али не дуже од 24 месеца.

Услови за заснивање радног односа јесу општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Сл. Гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и Правилником о организацији и систематизацији послова, односно основно образовање.

 

Уз пријаву се подносе оверене копије следећих докумената:

 

  • Диплома о стеченом образовању;
  • Уверење о држављанству РС;
  • Извод из матичне књиге рођених;
  • Извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);
  • Кратка биографија са подацима (адреса, контакт телефон, e-mail адреса)

      

Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави:

 

  • лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
  • доказ да се против кандидата не води кривични поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног суда);
  • уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење надлежне полицијске управе или полицијске станице).

 

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Институт за јавно здравље Крагујевац.                    

Кандидати који испуњавају услове јавног огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, огласној табли и интернет страници Института за јавно здравље Крагујевац и у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Института за јавно здравље Крагујевац (www.izjzkg.rs). Телефон за контакт 034 504-522.

 

           

Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места)„ преко писарнице Института за јавно здравље Крагујевац или путем поште на адресу:

 

 

            Институт за јавно здравље Крагујевац

            Ул. Николе Пашића 1

            34000 Крагујевац