Дом здравља Бујановац

              На основу члана 7. и 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе (,,Сл. гласник,, бр. 106/2018), Кадровског плана за Дом здравља Бујановац за 2022.годину и Инструкције Министарства здравља бр. 120-01-151/202-02 од 30.08.2022.године, директор Дома здравља Бујановац расписује

           

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос радника

na одређено време у Дому здравља – Бујановац

 

 

 

 1. Доктор медицине – 6 извршиоцa, са пуним радним временом, на одређено време , а најкасније до 31.12.2022.године.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац од IV/2020.год.

 

         Стручна спрема, образовање:

 • Високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.год.
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до септембра 2005.год.

        Додатна знања, испити: стручни испит и лиценца.

 

 1. Доктор стоматологије – 1 извршиоц, са пуним радним временом, на одређено време , а најкасније до 31.12.2022.године.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац од IV/2020.год.

 

         Стручна спрема, образовање:

 • Високо образовање на интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.год.
 • На основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до септембра 2005.год.

        Додатна знања, испити: стручни испит и лиценца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Медицинска сестра – техничар – 9 извршиоцa, са пуним радним временом, на одређено време , а најкасније до 31.12.2022.године.

 

            Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Бујановац од  IV/2020.год.

 

         Стручна спрема – образовање:

 • на основним студијама првог степена (струковне-академске) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године,
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године или
 • средње образовање.

Додатна знања, испит: стручни испит и лиценца.

 

   Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа документа:

 • Молба за пријем са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном,
 • Диплома о завршеној школи  - факултету (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија) ,
 • Решење о упису у Комори или Лиценца о раду (оверене фотокопије),
 • Извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),
 • Извод из матичне књиге венчаних (због промене презимена),
 • Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотокопија),
 • Уверење Општинског суда да се не води кривични поступак, не старије од 6 месеци,
 • Лекарско уверење, не старије од 6 месеци.

 

        У захтеву (молби) кандидат треба навести документацију коју је доставио поводом огласа.

 

         Пријаве на оглас се могу поднети лично у Дому здравља Бујановац, ул. К. Петровића бр. 328, Бујановац, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у затвореној коверти или послати препоручено поштом на адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком ,,За оглас,, и назив радног места .

        Оглас ће бити објављен на огласној табли и интернет презентацији Дома здравља, као и код Националне службе за запошљавање, а доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интерент страници Министарства.

        Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу ,,Послови,, а након објаве треба слати документа у Дому здравља Бујановац.

        Изабрани и неизабрани  кандидати биће писмено обавештени.