Завод за јавно здравље Пожаревац

На основу члана 37. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7-9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и Oдлуке o потреби заснивања радог одоса на неодређено време бр. 2247 од 06.09.2022. године в.д. директора Завода за јавно здравље Пожаревац, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

(са пуним радним временом)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Пожаревац заследеће радно место:

 

 1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ -  1 (један) извршилац

 

Услови за заснивање радног односа:

 • Завршен медицински факултет – VII-1 степен стучне спреме;
 • Положен стручни испит;
 • Познавање рада на рачунару;
 • Минимум 5 година радног искуства у струци из области здравства;
 • Возачка дозвола за „Б“ категорију.

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • Пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail адресом;
 • Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету – VII-1 степен стручне спреме;
 • Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Фотокопију Уверења о личним подацима из матичне евиденције фонда ПИО за утврђивање дужине радног стажа;
 • Фотокопију возачке дозволе за „Б“ категорију.

 

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон: 012/222-690.

Оглас биће објављен и на званичној wеб страници Завода за јавно здравље Пожаревац (www.zzjzpo.rs) и  на wеб страници Министарства здравља Републике Србије.

Пријаве на оглас доставити поштом или лично на адресу: Завод за јавно здравље Пожаревац, улица Јована Шербановића бр. 14, 12000 Пожаревац - Одсек за опште, правне и техничке послове, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места)“. Пријава се може поднети сваког радног дана од 07:00 до 14:00 часова. Обавезно навести име и презиме.

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуном и неће бити разматране.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Документација неће бити враћена подносиоцима пријава за оглас.

Одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос на одређено време доноси директор и биће објављена на сајту Завода за јавно здравље Пожаревац.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за опште, правне и техничке послове Завода за јавно здравље Пожаревац. Подаци се не могу користити у друге сврхе.